O osud vody a všeho, co je s ním spojené se začíná zajímat čím dál více lidí. Je také čím dál tím více těch, kteří pochopili, co se zde vlastně celá léta kolem ní odehrává. Díky Nadaci Pravda o vodě vznikla petice, pod kterou je dnes podepsáno už 31. tisíc občanů, kterým není situace lhostejná. Petice byla 22. června letošního roku doručena do Senátu ČR. 

Důvodem, pro její vznik i proto, proč ji mají dnes v rukou právě senátoři je jednak snaha otevřít debatu za dohledu co nejširší veřejností a především přijetí zásadních principů, které vrátí do správy a prodeje vody zájmy občanů, kteří jako jediní vše kolem vody vždy zaplatí. Ty tisíce podpisů pod peticí VODA JE ŽIVOT dokumentují, že se lidé probudili a zajímají se o vodu, ale i o podivné prodeje a pronájmy monopolu dodávky vody do rukou zahraničních koncernů. V té souvislosti nás docela jistě začne brzy zajímat i osud minerálních vod nejen z našich lázeňských zřídel.

Co má, podle Vás být výstupem té diskuse?

V první řadě to, aby se konečně o vodu a její správu začali zajímat politici a začali systém napravovat. Aby připravili Ústavní zákon, který nás chrání, přijali principy nápravy a zabránili, aby se ještě někdy mohlo opakovat to, že stát (to jsou občané) přijde o nezávislý vliv nad tak strategickou surovinou jako je voda.

Já mám bohužel pořád reálnou obavu, že voda velkou část politiků vlastně nezajímá. Navíc stále existuje i část politiků, kteří hájí především zájmy své a koncernů. Jinak by se nemohlo přece stát, aby stav, který se dál a dál prohlubuje, taková léta trval. Politici tomu nečinně přihlíží. Máte jiné vysvětlení proto, že dopustili zavést systém prodeje vody přes „překupníky“, kteří evidentně na úkor nás všech bohatnou bez ohledu na stav infrastruktury a drahou vodu? Pokud by jednali v zájmu státu, tak máme kvalitní ústavní zákon dávno schválený a náprava systému již je na stole!

Za 20 let žádná politická strana nepodala na obranu vody a vodáren jedinou žalobu. Nebrání vodu ani poté, co jsem jim předložil Ústavní nálezy a rozsudky Nejvyššího soudu. Na soudy jsem se obrátil sám, když jsem zjistil, že stát s protiprávním stavem nic nedělá. Přitom jsem od roku 2002 po každých volbách ministerstva i politické strany a poslance informoval o tom, co se kolem vodáren a vody děje. (pozn. naposledy v roce 2020

Ano? Jenomže podle mých informací je v PS projednáván návrh zákona, který by měl všechno vyřešit. Řeší návrh zákona problémy a přináší potřebnou nápravu? Pokud vím, vypracovalo ho ministerstvo zemědělství už někdy v dubnu, ostatně, jeho analýzu jste vypracoval a opět předal osobně všem poslancům a senátorům. Jak s ním předkladatelé návrhu naložili?

Paní Lorencová, ten „zákon“ je past a dle mého názoru je naprosto nepřijatelný. Proto politiky informuji a doufám, že si konečně uvědomí, co mají v rukách a návrh zákona opraví. Podle toho, co vím, prošel zákon prvním čtením v té „neutěšené“ podobě“, ale rozhodující bude druhé čtení, kde, jak doufám vystoupí poslanci s pozměňovacími návrhy, než ho pošlou do třetího čtení.

Dává vám obrana vody smysl? Pak se přidejte k lidem, kteří sebe a vodu brání.

Ale vraťme se k osudu petice. Jak na ni reagoval Senát? Jakým přínosem pro vás v této chvíli je názor a angažovanost senátorů? V polovině letošního roku potvrdil senát převzetí petice Voda je život. To nejdůležitější je pro nás, aby politici vzali konečně na vědomí, že voda, není zboží, že voda je životní potřeba a ne prostředek, jak zbohatnout. Kam se jednání od té doby posunulo?

Uplynulo šest měsíců a poměrně hodně se toho událo. Došlo k tomu, co jsem předpokládal a to především k snaze lobbistů zneužít např. „covid“ a zmanipulovat proces projednání petice tak, aby se projednávala za zavřenými dveřmi, tzn. bez přítomnosti veřejnosti. Tomu jsem musel čelit a nebylo to právě jednoduché.

Přítomnost veřejnosti je první věc, na které při projednávání bodů petice trvám. Petice je legitimní požadavek 31.000 občanů na nápravu. Ve svobodné zemi rozhodně nemůže lobbistům a nominantům finančních skupin, projít snaha vmanipulovat senátory do toho, že tak důležité jednání jako je systém správy vody ve státě, nebude pod dohledem veřejnosti a médií.  

Ještě nebezpečnější byla snaha předem ovlivnit „rozložením sil“, tzn. počet zástupců jednajících stran na senátních výborech, kde se petice bude projednávat. Kdyby koncerny a vedení vodáren, které s nimi léta kooperují, měli na jednáních o obsahu petice jasnou převahu v počtu osob, pak by bylo předem jasné jaký bude výsledek jednání. Nebyly by přijaty principy uvedené v petici.

Naštěstí jsem narazil na senátory ve vedení výborů, ochotné brát na vědomí moje argumenty. Upozornil jsem je na snahy zneužít, jejich dostatečné orientace v tom, kdo je kdo. Pro koho část lidí navržená na účast při jednání o petici VODA JE ŽIVOT léta pracuje. Když si vše ověřili, tak mi dali za pravdu. Jednání, kde bych byl jako kůl v plotě, kolem kterého běhá smečka psů, zrušili. Zajistili projednání, kde bude počtem i časem vyvážené zastoupení vodáren městských a koncernových. Tím důstojné složení diskutujících. Nebudu tedy čelil drtivé převaze zástupců hájících zájmy cizinců.

Jak jste si s tím poradil a proběhne tedy nějaké jednání na to téma?

Většina senátorů a účastníků jednání nezná, ani  nemůže znát propojenost lidí, zájmů a jednání, např. mezi Veolií a dalšími osobami a firmami. Senátoři, ani poslanci nejsou odborníky na vodárenství. Nemohou tedy vědět, co a kdo v ČR kolem vodáren léta páchá a kdo to řídí. Nemohou znát propojenost lidí, zájmů a jednání. My je známe a senátorům jsme vztahy a provázanost osob s koncerny ukázali, a protože jsme si transparentnost hlídali, tak to dopadlo dobře.

Pokud by to takto nedopadlo, pak bych odmítl se těchto jednání účastnit. Jen bych zdokumentoval a zveřejnil, že jde o frašku. Veřejně bych vysvětlil, proč se nebudu účastnit jednání, kde je předem rozhodnuto, že se nic nenapraví. Snaha o nápravu přes otevření „diskuse“ cestou „koncerny“ řízeného jednání byla byla ztrátou času, energie a peněz. V tom případě bychom se vydali k nápravě o to důraznější cestou přes soudy a policii.

Proto při projednávání petice máme, podmínku, že bude vždy projednávána za účasti veřejnosti. Dvacetileté zkušenosti s jednáním lobbistických skupin, které ovlivňovaly, ne-li přímo řídili proces instalace koncernů k českým studnám, se nám všem velmi hodí. Díky nim a díky ochotě senátorů naslouchat, je výsledek tento:

Na jednání výborů bude vyrovnané složení počtu zástupců hájících zájmy občanů a druhé strany – koncernů a zástupci ministerstva zemědělství.  Vysvětlíme, že jen přijmout ústavní zákon (navíc špatný) k nápravě nevede, protože jak potvrzují soudy – koncerny a politici pro ně pracující naše zákony často nedodržují. Při tomto zjištění, o to více vyplouvá na povrch potřeba přijmout všechny navzájem provázané principy. Jen tak stát získá zpět plnou kontrolu nejen nad vodou a vodárenskou infrastrukturou, ale také nad peněžními toky a zisky z vody a bude o všem svobodně rozhodovat.

K nápravě je třeba do správy vody v ČR zapracovat daleko více principů, než jen napsat něco do zákona a pak to nebýt schopen prosadit.    

V jakém složení tedy jednání v lednu příštího roku proběhne?

Několik lidí mne upozornilo, že koncerny na jednáních o občanské petici se zákonodárci vlastně nemají vůbec co dělat. Vlastně mají pravdu, petice je jednání o požadavcích občanů se zákonodárci. Není to petice vlastníků koncernů se zákonodárci o tom, kolik peněz chtějí odsát majitelé koncernů každoročně z české vody.  Nám otevřená diskuse o vodě nevadí, takže nechť se jednání  účastní, ale ne v pozici, kdy ovlivní, že nikdo nebude požadavky občanů poslouchat a řešit.

Důležitých principů, které jsou nejen podle mne potřebné zavést do správy vody v ČR, je min. deset. Je třeba je  do systému a do zákonů zapracovat všechny  a najednou, pak bude správa vody fungovat jako služba nám a ne zdroj dolování zisků soukromých firem. Toto již dnes není koncernům po chuti a nebude.

Poměr sil, při jednání o petici bude vyvážený. Budou zastoupena ministerstva, pozváni budou také zástupci protikorupčních organizací, Institut Aleny Vitáskové, prosazující vymahatelnost práva v ČR. Paní Vitásková jako bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu má s praktikami koncernů, resp. lobbistické mafie řadu osobních zkušeností. Senátoři by je měli znát.

Prostě chceme, aby senátoři měli všechny informace. Proto je potřeba, aby se jednání účastnilo i státní zastupitelství a zástupci obcí, kteří své vodárny ubránili. Jen tak bude diskuse k věci, bude vyvážená a senátoři se dozví všechny informace o tom, co se kolem vody a vodáren páchá a co je třeba napravit. 

Dostane-li koncern prostor 5 min., pak stejný prostor dostane zástupce městské vodárny, která se „nájezdům“ překupníků ubránila a které jsou díky tomu stále v rukou měst, vodu si prodávají, čerpají dotace a peníze reinvestují.

Je třeba udělat daleko více, než jen napsat něco do zákona a pak to nebýt schopen prosadit.

Chcete říct něco na závěr k tomu, co proběhlo během posledního půl roku? ​

Podařilo se zabránit snahám znehodnotit práci kolem petice. Není tím nic vyhráno, ale to, že se to podařilo, považuji za velký úspěch nás všech 31.000 lidí. Cestou petice totiž požadujeme vrátit do správy vody zájmy lidí a vodu spravovat jako službu a ne zdroj dolování zisků.

Je potřeba vše řádně popsat, aby zákonodárci věděli jaký je skutečný stav. Veřejné jednání v senátu je k tomu cesta, kterou když podpoříme rozsudky a informováním veřejnosti, pak k nápravě dojdeme. O dalších krocích budeme veřejnost průběžně informovat, aby vše kolem vody bylo čím dál více pod dohledem občanů.

Předpokládám, že souhlasíte s tím, abychom se v příštích Hovorech věnovali návrhu ústavního „zákona“ a boji o skutečném prosazení práva lidí na vodu v ústavě

To rozhodně. Celou tuto podivnou „politickou“ satiru kolem údajné ústavní ochrany lidí a vody mapujeme. Dokumentujeme ji stejně důsledně jako dříve procesy vedoucí k vytunelování městských vodáren, které realizovali politici s nájezdníky ve spolupráci právě s Ministerstvem zemědělství.

Máme více než důvodné podezření, že se opakuje stejný scénář. Takže bude o čem mluvit a co rozebírat. Řada politiků by se měla zorientovat a své jednání přehodnotit. Chystáme zveřejnění materiálů, které se nám podařilo dát dohromady a budeme veřejně požadovat jejich vysvětlení, proč něco, co není v zájmu občanů, navrhují. Jsem přesvědčen, že materiály, které mám, dokládají, že ve sněmovně je pár lidí, kteří u správy veřejného majetku nemají co dělat a to říkám se vší vážností.

Toto dílčí vítězství s jednáním o petici v senátu je malý dárek pro všechny k Vánocům. Do Nového roku přejeme každému jen to nejlepší a samé dobré zprávy. A v roce 2021 dárek v podobě přijetí zákona a principů, které skutečně chrání zájmy nás všech.

 

Obranu vody a lidí přes soudy financuji z vlastních zdrojů. Od státu a politiků jsem nikdy nedostal ani korunu pomoci V případě Kladna soudy trvají 17 let!

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme 🐬

2 komentáře

 1. Pane Novotný, píšete, že projednávání se bude konat v Senátu a že jste už jednal se všemi senátory. Nevím, jestli o tom víte, ale nejdříve se zákony projednávají a vydávají v Poslanecké sněmovně. Potom teprve putují do Senátu. Takže bych navrhoval, kdyby se Vaše návrhy projednávaly také v PS, a to dost urychleně.
  Těch 31 tisíc podpisů je úctyhodné číslo. Ale chtělo by to na poslance a senátory zatlačit víc.
  Píšete, že projednávání v Senátu bude veřejné. Bude k dispozici záznam?
  Děkuji Vám za Vaši ušlechtilou činnost a doufám, nakonec zvítězíte. (Zvítězíme)

  1. Pozor. Nesmíme zaměnit projednávání petice – ta je projednávána v petičním výboru senátním a schvalování ústavního zákona. Tu proceduru ve sněmovně popisujete správně… Podle toho, co vím, prošel zákon prvním čtením v té „neutěšené“ podobě“, ale rozhodující bude druhé čtení, kde, jak doufám vystoupí poslanci s pozměňovacími návrhy, než ho pošlou do třetího čtení.
   K zákonu jeho absurdní podobně bude další rozhovor s paní Lorencovou, který vyjde na začátku roku 2021… Zatím si můžete projít jeho Rozbor, který jsem předal každému poslanci a senátorovi již v polovině roku https://pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody/ a více se dozvíte i v minulém díle Hovoru s JL – https://radekvodanovotny.cz/hovory-nejen-o-vode-s-jl-1/ Zde se v komentářích ptali lidé na jména poslanců, kteří past předložili… https://radekvodanovotny.cz/hovory-nejen-o-vode-s-jl-1/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *